For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

H. Nahvi, R. Arefi and A. Hemmat, Design and Development of an Automatic Device for Packing Spherical-shaped Fruits, Agricultural Eng. Soil Science and Agricultural Machinery, Vol 34 (2), Winter 2011, 29-40.

 

هدف از اين تحقيق طراحي و ساخت يك دستگاه خودکار است طوري كه بتواند ميوه‌ را از مكان مشخصي، با حداقل آسيب به بافت ميوه، به مكان ديگر انتقال داده و در جعبه­ای مخصوص قرار دهد. این دستگاه از یک مکانیزم یک درجه آزادی بازو که یک گریپر بر روی آن نصب شده­است و یک مکانیزم دو درجه آزادی سینی تشکیل شده است. مکانیزم بازو وظیفه جابجا کردن گریپر در یک مسیر مشخص کمانی شکل را بر عهده دارد و برای این منظور از یک مکانیزم چهارمیله­ای صفحه­ای که توسط یک موتور الکتریکی به حرکت وادار می­شود استفاده شده­است. گریپر نیز وظیفه برداشتن و رها کردن میوه را در نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر حرکت بر عهده دارد که حرکت و زمانبندی مناسب آن توسط یک بادامک اجرا می­شود.  مکانيزم صفحه اي (سينی) بگونه­ای طراحی مي شود که حرکتي با دو درجه آزادی  ايجاد کرده و بتواند حفره جعبه ها را در محل رها شدن ميوه توسط گريپر قرار دهد. دو سكوي متحرك با دو حرکت مستقل در راستاهايی عمود بر يکديگر اين حركت را امكان پذير مي سازند. در نهايت، سامانه کنترل الکترونيکی براي کنترل حرکت بخش های مختلف دستگاه، صدور فرامين لازم و اجرای زمانبندی حرکتی مناسب طراحی و ساخته شد. آزمايش­هايی بمنظور مشاهده عملكرد گريپر، بازو وسينی در كنار يكديگر انجام گرفت. در اين آزمايشات از ميوه‌ سيب با شكل هاي كشيده[1]، مخروطي[2] و كروي[3] استفاده شد. در اين بررسي ها مشخص شد كه عملكرد دستگاه در مورد سيب ‌هاي كشيده نسبت به ديگر شكل ها  مؤثر‌تر است.[1] Oblong

[2] Conic

[3] Oblate

 

Journal Papers
Month/Season: 
December
Year: 
2011

تحت نظارت وف بومی